Deklaracja Dostępności

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI,

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Chojnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.

89-600 Chojnice ul. Mickiewicza 12a, e-mail : biuro@tbs.chojnice.pl tel 52 3979116

zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z 4-04-2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://tbs.chojnice.pl

Status pod względem zgodności

Niniejsza strona internetowa jest w pełni zgodna z Ustawą z 4-04-2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Treści niedostępne

Nie dotyczy

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Dokonanie oceny dostępności cyfrowej oraz niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 26-10-2020r.

Oświadczenie przygotowano na podstawie samooceny podmiotu publicznego

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu 20-11-2020 r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Janusz Franckowski, adres poczty elektronicznej biuro@tbs.chojnice.pl.  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej, składać żądania zapewnienia dostępności oraz skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji  itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Postępowanie odwoławcze

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Postępowania odwoławczego w przypadku niezadowalającej odpowiedzi na powiado­mienie lub wniosek przesłany zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) dyrektywy do organu odpowiedzialnego za postępowanie odwoławcze, którym jest Prezes Zarządu Chojnickiego TBS sp. z o.o. Jarosław Słomiński , adres poczty elektronicznej biuro@tbs.chojnice.pl

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Informacja o dostępności architektonicznej

Do biura Chojnickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. prowadzi jedno wejście główne, znajdujące się strony od ul. Mickiewicza. Do wejścia prowadzą schody, przy których brak jest podjazdów oraz innych udogodnień dla osób niepełnosprawnych i poruszających się na wózkach. 
Główne biuro znajduje się po lewej stronie korytarza, około 2 metry od wejścia do budynku.
W przypadku osób na wózkach pracownik biura może zejść do interesanta i przyjąć osobę na zewnątrz przed budynkiem. W takim wypadku prosimy o kontakt telefoniczny na numer 523979116.
W budynku jest toaleta dla osób niepełnosprawnych.
Na parkingu ogólnodostępnym przed budynkiem wyznaczono 3 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Inne informacje.

Brak jest dostępności tłumacza języka migowego.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

W przypadku osób głuchoniemych lub niesłyszących, chcących załatwić sprawy w Chojnickim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., prosimy o wcześniejsze zgłoszenie metody komunikowania (co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem) :

  1. w formie pisemnej poprzez złożenie pisma w skrzynce podawczej lub listownie,
  2. w formie mailowej na adres biuro@tbs.chojnice.pl

Pracownik biura skontaktuje się z osobą głuchoniemą (w sposób, który został przez nią wskazany) celem ustalenia terminu realizacji świadczenia.