Poradnik

Chojnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. jest spółką prawa handlowego, której właścicielem jest Gmina Miejska Chojnice. Głównym celem działania Spółki jest budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu. Mieszkania w zasobach TBS powstają dzięki pomocy Gminy, partycypantów oraz kiedyś preferencyjnemu kredytowi ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, później programów rządowych, dzisiaj fundusz dopłat którego dysponentem jest Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, a udzielany jest w wysokości do 75% kosztów przedsięwzięcia.

Wszystkie TBS-y muszą działać w oparciu o Ustawę z 26.10.1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego wraz z późniejszymi zmianami. Oferta wynajęcia mieszkań nowobudowanych i używanych w zasobach Chojnickiego TBS Sp. z o.o. skierowana jest do osób o przeciętnych dochodach, których nie stać na kupno mieszkania.

WARUNKI WYNAJĘCIA MIESZKAŃ

Towarzystwo może wynająć lokal wyłącznie osobie fizycznej, jeżeli:

 • osoba fizyczna oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania, w dniu objęcia lokalu, nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości,
 • dochód gospodarstwa domowego w dniu zawierania umowy najmu oraz rozpatrywania wniosku nie przekracza ustalonych ustawą progów .
 • towarzystwo może wynająć lokal mieszkalny w swoich zasobach osobie posiadającej tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości lub osobie wchodzącej w skład gospodarstwa domowego, którego członek posiada tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości, jeżeli zmiana miejsca zamieszkania jest związana z podjęciem przez członka gospodarstwa domowego pracy w pobliżu miejsca położenia zasobów towarzystwa, w których znajduje się lokal, o którego wynajem się ubiega.

PARTYCYPACJA

Osoba fizyczna może zawrzeć z Towarzystwem umowę w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego, którego będzie najemcą. Kwota tej partycypacji nie może przekraczać 30% kosztów budowy tego lokalu. Koszt budowy ostatnio oddanego budynku ul. Kartuska 5 do użytku ( budowę zakończono w 10/2017r) wyniósł ~3600zł/m2, przy wskaźniku Wojewody dla Chojnic w tym czasie 4376zł/m2 ,wskaźnik Wojewody dla Chojnic na II półrocze 2018r wyniósł 4211zł/m2 (partycypacja ta jest zwracana po ewentualnym opuszczeniu mieszkania).

Pracodawca działając w celu uzyskania mieszkań dla swoich pracowników, a także osoby trzecie mające interes w uzyskaniu mieszkania przez wskazane przez nie osoby mogą zawierać z towarzystwem umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy tych mieszkań.

Jeden wniosek może być wsparty przez partycypacje deklarowane przez wszystkie te trzy osoby. Kwota partycypacji dla niego podlega wtedy zsumowaniu.

PRIORYTETY W PRZYDZIALE MIESZKAŃ

W związku z powyższym ustalono priorytety w przyznawaniu mieszkań przez Komisję Mieszkaniową wg niżej wymienionej kolejności:

   1. Gospodarstwo domowe, którego dochody wykazane w deklaracji zapewniają regularne opłacanie czynszu i innych opłat związanych z utrzymaniem mieszkania,
   2. Kandydat na najemcę, który został wskazany przez dotychczasowego najemcę i spełnia łącznie następujące warunki:
     • kandydat na najemcę jest pełnoletnim: wstępnym, zstępnym lub rodzeństwem dotychczasowego najemcy albo jego małżonka;
     • kandydat na najemcę, jako kolejny najemca lokalu po dotychczasowym najemcy, przejmie na siebie zobowiązania poprzedniego najemcy ciążące na nim przy zdawaniu przekazywanego lokalu mieszkalnego;
     • osoby wchodzące w skład gospodarstwa domowego kandydata na najemcę spełniają warunki ustawowe zawarcia umowy najmu;
     • w celu uzyskania mieszkania przez kandydata na najemcę zostanie wpłacona partycypacja w kosztach budowy, w wysokości zwaloryzowanej oraz zwracanej partycypacji i kaucji na skutek rozwiązania umowy najmu z dotychczasowym najemcą.
   1. Dotychczasowi najemcy Chojnickiego TBS, chcący dokonać zmiany najmowanego lokalu na inny, nowo budowany lokal, nie zalegający w opłatach za mieszkanie, jeśli będą zapewnione środki finansowe na wybudowanie tego lokalu,
   2. Osoby wskazane przez partycypantów w kosztach budowy mieszkania, w kolejności zależnej od wielkości partycypacji,
   3. Osoby zajmujące samodzielne lokale w zasobach komunalnych, które wyzbędą się tytułów prawnych do mieszkań na terenie gminy, która uczestniczy w kosztach budowy,
   4. Do zasiedlenia mieszkań nowobudowanych z funduszu dopłat spółka poszukuje w pierwsze kolejności rodzin dziećmi z własnymi lub przysposobionymi tj.:
     • małoletnich dzieci,
     • dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
     • dzieci do ukończenia przez nie 25 roku życia, uczących się w szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli oraz kolegiach pracowników służb społecznych, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie oraz szkołach wyższych i wyższych seminariach duchownych, prowadzonych przez Kościół Katolicki, inne kościoły i związki wyznaniowe na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisów o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych.

RODZAJE MIESZKAŃ DO WYNAJĘCIA I ZAMIANA MIESZKAŃ

Istnieje możliwość wynajęcia mieszkania nowego albo używanego. Nie można mieć jednocześnie złożonych wniosków na jedno i drugie. Nasi najemcy mogą na preferencyjnych warunkach złożyć wniosek na nowe mieszkanie, albo o zamianę na inne używane, które zostanie opuszczone przez poprzedniego najemcę. Sposób postępowania w tych przypadkach opisują „Kryteria i tryb przyznawania mieszkań dla konkretnych najemców w Chojnickim TBS Sp. z o.o. 89-600 Chojnice ul. Mickiewicza 12a” oraz „Regulamin zasiedlania mieszkań używanych” i „Regulamin zamiany używanych mieszkań czynszowych”. Treść TUTAJ

WYPOSAŻENIE MIESZKAŃ

Chojnickie TBS Sp. z o.o. przekazuje do wynajęcia swoim lokatorom mieszkania wyposażone w kompletną armaturę sanitarną, spełniające dodatkowe normy dotyczące termoizolacji przegród, powodujące obniżone zużycie ciepła do ogrzania tych mieszkań. W standardzie jest m.in. wykładzina podłogowa rulonowa z PCV, kuchenka elektryczna z piekarnikiem elektrycznym, stolarka okienna z PCV wraz z nawiewnikam, umywalka, ubikacja i wanna.
Wszystkie dostarczane media (woda, energia cieplna, prąd) są opomiarowane.

CZYNSZ

Najemcy mieszkań w TBS mają gwarancję ustawową na to, że płacić będą czynsz regulowany ustalony zgodnie z ustawą w wartości nie przekraczającej w chwili jego ustalania w skali roku:

       • 4 % wartości odtworzeniowej lokalu dla mieszkań wybudowanych przed 2015 roku,
       • 5% wartości odtworzeniowej lokalu dla mieszkań wybudowanych po 2015 roku.

Nasi najemcy mają gwarancje, że ich prawa do mieszkań są identyczne, jak najemców mieszkań komunalnych.  Wartość odtworzeniowa mieszkania obliczana jest na podstawie wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych ustalonego przez Wojewodę Pomorskiego dla województwa z wyłączeniem miast będących siedzibą wojewody lub sejmiku województwa prezentowanego niżej w tabeli nr 2.

Od 1-12-2022r maksymalna stawka czynszu w naszych zasobach mieszkaniowych wynosi 15,01zł/m2 mieszkania, co stanowiło 3,31% wartości aktualnego w chwili ustalania wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych ustalonego przez Wojewodę Pomorskiego dla województwa z wyłączeniem miast będących siedzibą wojewody lub sejmiku województwa.

KOSZTY UTRZYMANIA MIESZKAŃ

W naszym budynku „Wielewska 2” za okres I 2023 – XII 2023 średni comiesięczny rachunek za mieszkanie o pow. 47 m² w trzyosobowej rodzinie wynosił 1037,74 zł/miesiąc. Składa się na to:

       • czynsz – 700,77 zł (aktualna stawka czynszu wynosząca od 1.12.2022 14,91 zł/m²);
       • energia cieplna – 196,20 zł, tj. 4,17 zł/m² (łącznie opłata stała i zmienna wg. cen w SEC);
       • woda i kanalizacja – 74,27 zł, tj. średnio 1,58 zł/m² lub 24,76zł/osobę wg. cen obowiązujących w MW;
       • wywóz nieczystości – 66,51 zł, tj. 22,17 zł/osobę.

Podany koszt energii cieplnej obejmuje opłatę stałą i opłatę zmienną obliczoną na podstawie wskazań indywidualnego ciepłomierza. Mierzy on wielkość energii cieplnej zużytej na cele grzewcze i na podgrzanie wody.

» DOCHÓD MIESIĘCZNY GOSPODARSTWA DOMOWEGO

W dniu zawarcia umowy najmu oraz rozpatrzenia wniosku, miesięczny dochód  w roku poprzedzający nie może przekraczać progów dochodowych, obliczonych wg GUS w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w danym województwie brutto z dnia 17 listopada 2023,  więcej niż:

 

Tabela 1: Maksymalne progi dochodowe
  W Lokalach
gdzie przy budowie wykorzystano partycypację
W Lokalach

w pozostałych przypadkach

W Lokalach

gdzie przy budowie wykorzystano grant

1 – osobowej 9824,12 8312,71 6045,61
2 – osobowej 14736,17 12469,07 9068,41
3 – osobowej 18010,88 15491,87 12469,07
4 – osobowej 21285,58 18136,83 15114,02
5 – osobowej 24560,29 21159,63 18136,83
6 – osobowej 27834,99 24182,44 21159,63

» ZASADY ROZLICZANIA MEDIÓW

Rozliczenia zużywanych mediów przez naszych najemców lokali mieszkalnych odbywają się na podstawie przyjętych przez Radę Nadzorczą Spółki zasad: „Zasady rozliczania się Chojnickiego TBS-u z indywidualnymi odbiorcami w lokalach mieszkalnych za zużyte ciepło do ogrzewania mieszkań, podgrzania wody oraz za wodę i kanalizację”.

Tabela 2: Kategorie.
Kategoria mieszkania Orientacyjna liczba pokoi Powierzchnia
II 2 do 40 m2
III 2 od 42 do 54 m2
IV 3 od 55 do 61 m2
V 3 od 63 do 73 m2

 

 

 

 

 

 

Tabela 3: Wartość wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych ustalonego przez Wojewodę Pomorskiego dla województwa z wyłączeniem miast będących siedzibą wojewody lub sejmiku województwa
Na półrocze Według Zarządzenia Wojewody Pomorskiego
II półrocze 2005 r. 2.421,90 zł/m²
I półrocze 2006 r. 2.221,30 zł/m²
II półrocze 2006 r. 2.434,00 zł/m²
I półrocze 2007 r. 2.560,00 zł/m²
II półrocze 2007 r. 3.000,00 zł/m²
I półrocze 2008 r. 3.124,00 zł/m²
II półrocze 2008 r. 3.219,00 zł/m²
I półrocze 2009r. 3.526,00 zł/m2
II półrocze 2009r. 3.736,00 zł/m2
I półrocze 2010r. 4.033,00 zł/m2
II półrocze 2010r. 4.085,00 zł/m2
I półrocze 2011r. 4.049,00 zł/m2
II półrocze 2011r. 4.102,00 zł/m2
I półrocze 2012r. 4.106,00 zł/m2
II półrocze 2012r. 4.162,00 zł/m2
I półrocze 2013r. 4.397,00 zł/m2
II półrocze 2013r. 4.194,00 zł/m2
I półrocze 2014r. 4.282,00 zł/m2
II półrocze 2014r. 4.038,00 zł/m2
I półrocze 2015r. 4.185,00 zł/m2
II półrocze 2015r. 4.078,00 zł/m2
I półrocze 2016r. 4.220,00 zł/m2
II półrocze 2016r. 3.680,00 zł/m2
I półrocze 2017r. 4.059,00 zł/m2
II półrocze 2017r. 4.376,00 zł/m2
I półrocze 2018r. 5.019,00 zł/m2
VII – IX 2018r. 4.211,00 zł/m2
X 2018 – III 2019r. 4.357,00 zł/m2
IV 2019 – IX 2019r. 4.608,00 zł/m2
X 2019 – III 2020r. 4.790,00 zł/m2
IV 2020 – IX 2020r. 5.254,00 zł/m2
X 2020 – III 2021r. 5.220,00 zł/m2
IV 2021 – IX 2021r. 5.927,00 zł/m2
X 2021 – III 2022r. 5.917,00 zł/m2
IV 2022 – IX 2022r. 5.461,00 zł/m2
X 2022 – III 2023r. 5.927,00 zł/m2
IV 2023 – IX 2023r. 6.376,00 zł/m2
X 2023 – III 2024r. 8.158,00 zł/m2

 

Jak prawidłowo wypełnić wniosek?

Wniosek o wynajęcie mieszkania w zasobach Chojnickiego TBS Sp. z o.o.

Dla mieszkania nowobudowanego.

Dla mieszkania używanego.

Na pierwszej stronie podajemy swoje dane osobowe i adresy: adres przebywania oraz stałego zameldowania, jeśli jesteśmy użytkownikami telefonu, to prosimy o podanie jego numeru (może to być komórkowy) oraz adres e-mail. Poniżej wybieramy kategorię mieszkania, która nas interesuje poprzez jej zaznaczenie. Poniżej podajemy ilość dzieci własnych lub przysposobionych, które zamieszkają z wnioskodawcą. Dalej należy złożyć oświadczenia dotyczących sytuacji mieszkaniowej wnioskodawcy. Na drugiej stronie należy złożyć oświadczenie o posiadaniu (bądź nie posiadaniu) prawa do innego mieszkania teraz i w przyszłości. W rozdziale 3 „Partycypacje” w specjalnej tabelce prosimy w odpowiedniej rubryce złożyć podpis ewentualna osoby partycypująca (może to być wnioskodawca, osoba trzecia fizyczna, pracodawca lub inna osoba trzecia prawna lub fizyczna. Proponowana kwota od wnioskodawcy przyszłego najemcy może wynosić maksymalnie 30% kosztu wybudowania mieszkania. Wysokość partycypacji od pozostałych osób jest deklarowana w minimalnej kwocie 2000zł bez ograniczenia górnego jej wielkości.

Na trzeciej stronie znajduje się „Deklaracja o dochodach”. W deklaracji należy podać wszelkie dochody wszystkich członków gospodarstwa domowego, którzy są wymienieni na wniosku. Dokładna definicja dochodu są podane na czwartej stronie wniosku. Na koniec jeszcze jedno. Należy koniecznie podać zsumowaną wartość dochodu z całego roku kalendarzowego poprzedzającego złożenie deklaracji w którym złożono wniosek, wszystkich osób zaplanowanych do wspólnego zamieszkania.

Na czwartej stronie wnioskodawca składa osobiście i własnoręcznie pod oświadczeniem o prawdziwości danych we wniosku oraz  o konieczności przechowywania dokumentów przez okres 3 lat oraz prawidłowości danych zawartych w deklaracji swój podpis.  Dane we wniosku wnioskodawca może osobiście modyfikować i uaktualniać, ale najpóźniej do dnia zamknięcia zbierania wniosków. Z reguły ta data jest zbliżona do dnia rozpoczęcia budowy przez zwycięzcę przetargu.

Osoba zainteresowana wynajęciem mieszkania powinna skorzystać z wzoru wniosku. Uwaga! Można złożyć tylko jeden wniosek na konkretną jedną kategorię II,III,IV albo V.

Przy składaniu wniosku pobierana jest jednorazowa opłata manipulacyjna w wysokości 50 zł.

Wniosek o zamianę mieszkania

Wniosek o zamianę mieszkania czynszowego w zasobach Chojnickiego TBS Sp. z o.o..

Wniosek ten mogą złożyć tylko najemcy lokali mieszkalnych w naszej spółce. Do wniosku można ewentualnie załączyć zaświadczenie o niepełnosprawności.

W związku z zmianą ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego wyjaśniamy zawiłości najmu. Wyjaśnienia zawarliśmy w formie tabelki i można zapoznać się z nimi TUTAJ