Koordynator ds. dostępności

Koordynator ds. dostępności

Jarosław Słomiński, adres poczty elektronicznej: biuro@tbs.chojnice.pl

Plan działania koordynatora z dnia 20.11.2020r.

  1. Do dnia 31.01.2021.

  • dokonanie analizy pod kątem dostępności siedziby spółki do minimalnych wymagań dotyczących dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej,

  • dokonanie diagnozy w zakresie dostępności alternatywnej.

  1. Do dnia 15.02.2021.

  • sporządzenie danych zbiorczych do raportu w zakresie realizacji i uwag odnoszących się do stwierdzonych istniejących przeszkód w dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami i zaleceń dotyczących usunięcia tych wad na formularzu opracowanym przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego jeżeli minister ten opublikuje w/w wzór.